Kalite Birimi

                                      

         Kalite Direktörü                  Kalite Birim Sorumlusu           Verimlilik Birim Sorumlusu          Kalite Birim Çalışanı

 Uz. Dr. Tuncay KARAHAN               Meryem IŞIK                            Kevser BAŞOL                            Şenay AYBEK

 

Kalite Direktörü;

·Hastanedeki kalite yönetim sisteminin hizmet kalite standartları doğrultusuda koordinasyonu sağlayarak standartların uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve kalite sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

 

            Kalite Yönetim Birimi;

·Hastanede bölümlerin her birinin belirlediği hedeflerine yönelik, bölümce yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

·Hastanenin kendi içinde yapmış olduğu öz değerlendirme sürecini planlar ve yönetir.

·Hasta ve çalışan anketlerini uygular sonuçlarını analiz eder, değerlendirir, gerekirse düzenleyici önleyici faaliyet başlatır.

·SHKS çerçevesinde hazırlanması gereken dökümanları hazırlar, revizyonunu yapar ve kontrol eder. Sağlk hizmetlerinin sunumuna yönelik olan bilgileri değerlendirir.

·SHKS içerisinde yer alan komitelere üye olarak katılır.

·Kalite yönetim sisteminin hastaneye uygun olarak kurulmasında görev almak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinde birinci derecede sorumludur.

·Kalite yönetim merkezine bağlı baş kontrolleri yönetmek ve bağlı bulunan birimleri koordine etmek. 

·Hastanenin kalite politikasını, eğitimler vererek tüm hastane çalışanları üzerinde yaygınlaştırmak.

·Proses kontrollerinde hataların önceden tespitini ve önlenmesini sağlayacak kontrol tekniklerini geliştirerek uygulanmasını sağlamak.

·Kalite yönetim sistemi uygulanmasındaki tüm kayıt, form ve yazışmaların kalite sistemi dokümantasyon şartlarına uygun bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

·Kalite yönetim sisteminin gidişatı hakkında istatistiksel analizler yaptırmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlamak ve ilgili birimler arasında koordine sağlamak ve kalite politikaları düzenleyerek sonuçlarını üst ve ilgili ünitelere duyurmak.

·Hizmet kalite standartları kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir.

·Hastane içerisinde kalibrasyona tabi tutulacak cihazların belirlenmesinde karar verici olmaya yetkilidir.

·Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.               

·Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.